Rơ le nhiệt SINOVA 3MU7

Bảo vệ đáng tin cậy
SINOVA 3MU7 Thermal Overload Relays
Bảo vệ đáng tin cậy