Công tắc tơ cho tụ bù SINOVA 3MT7

Đóng cắt đáng tin cậy
SINOVA-3MT7.png
Đóng cắt đáng tin cậy