Contact us

Chương trình Siemens "Tech-talk"

tại VIMF 2024Chương trình được diễn ra mỗi ngày, từ 10:00 đến 15:00 tại Gian hàng Siemens 442, Khu C, Trung tâm Triển lãm quốc tế Bình Dương