Siemens launches “Best Applications of SIMATIC IOT2050” contest

Siemens khởi động cuộc thi "Tìm kiếm ứng dụng số hóa trong công nghiệp…