Siemens đào tạo Giảng viên phần mềm NX trong lĩnh vực máy công cụ 

Siemens đào tạo Giảng viên phần mềm NX trong lĩnh vực máy công cụ

“NX goes MT EXPERT” – khóa đào tạo giảng viên đầu tiên của Siemens tại Trung tâm Đào tạo Công nghiệp Số ở Đồng Nai