Contact us
Siemens Employees in Vietnam donate to aid victims of historic floods in central Vietnam.

Quyên góp ủng hộ nạn nhân lũ lụt ở miền Trung Việt Nam