Hội thảo "Đo lường thông minh và chuyển đổi số ngành nước"

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022