Hội thảo trực tuyến "Giải pháp thiết kế mới trong hệ thống tự động hóa…