Contact us

Siemens hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh

“Thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng” vừa được ký kết tại Đức sẽ góp phần từng bước hiện thực kế hoạch xây dựng Lộ trình cơ sở hạ tầng thông minh cho Việt Nam.