ซอฟแวร์เพื่ออุตสาหกรรมด้านต่างๆ

ซอฟท์แวร์เป็นสิ่งขับเคลื่อนสังคมและอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นการนำโลกจริงและโลกเสมือนมารวมกัน เทคโนโลยีของอาคาร โครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกวางแผน พัฒนา และทดสอบในโลกเสมือนอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทุกอย่างแม้กระทั่งน๊อตตัวแรกจะถูกผลิตขึ้นจริง ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยการจำลองสถานการณ์ผ่าน Digital Twin ซึ่งเป็นภาพเสมือนจากการทำงานจริง
ซอฟท์แวร์เป็นสิ่งขับเคลื่อนสังคมและอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นการนำโลกจริงและโลกเสมือนมารวมกัน เทคโนโลยีของอาคาร โครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกวางแผน พัฒนา และทดสอบในโลกเสมือนอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทุกอย่างแม้กระทั่งน๊อตตัวแรกจะถูกผลิตขึ้นจริง ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยการจำลองสถานการณ์ผ่าน Digital Twin ซึ่งเป็นภาพเสมือนจากการทำงานจริง