Contact us
Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ช่วยจัดการกับความท้าทายของ
ผู้ผลิตในการบริหารการบำรุงรักษาสินทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยี AI ชั้นนำ
ที่สามารถสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของเครื่องจักรและผู้ดูแลแบบอัตโนมัติ