Contact us

ธุรกิจซีเมนส์เป็นธุรกิจที่โปร่งใส

ระบบกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรของซีเมนส์ การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับซีเมนส์ นั่นเป็นสาเหตุที่แผนกกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่ดูและกิจการของเราทั่วโลกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของ Roland Busch ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร