Thành phố Thông minh

Điều gì khiến một thành phố trở nên thông minh? Các giải pháp thành phố thông minh góp phần quản lý hiệu quả các khu vực đô thị, cải thiện tính kết nối, tính bền vững và tính đáng sống của thành phố. Xuyên suốt các lĩnh vực trong đời sống đô thị, công nghệ và dữ liệu được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa, từ đó cải thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.