Digital factory

Digitalization in Energy Management System

Web Base แอปพลิเคชันเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลพลังงานที่ใช้การกระบวนการผลิต