Wysoka skuteczność

Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek. Prawidłowe planowanie i montaż może zapobiec tego rodzaju awarią.

Odpowiednia dla EMC produkcja szaf sterowniczych w praktyce

Film instruktażowy na przykładzie przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120, pokazuje, jak zbudować szafę zgodnie z wymaganiami EMC na podstawie stref. Oprócz szczegółowego opisu poszczególnych kroków, otrzymasz cenne wskazówki dotyczące sposobów unikania błędów montażowych.

Podstawowe definicje

Dyrektywa reguluje prawidłowe działanie sprzętu. Termin sprzęt odnosi się tutaj zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do instalacji stacjonarnych.

  • Definicja "aparatury" zgodnie z dyrektywą EMC: "Aparatura" oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinację udostępnione na rynku jako pojedyncze urządzenie funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne, lub na których działanie może wpłynąć takie zakłócenie;
  • Definicja "instalacji stacjonarnej" zgodnie z dyrektywą EMC: "Instalacja stacjonarna" oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury w stosownych przypadkach, innych urządzeń,urządzeń które są składane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w określonym miejscu;

 

Zakres dyrektywy EMC nie obejmuje:

Bezpieczeństwa i zagrożenia związanego z wyposażeniem  np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE)

 

 

Więcej informacji 

Co konstruktorzy szaf muszą wziąć pod uwagę

Prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zapewnione jest poprzez określenie odpowiedniego poziomu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób gwarantujący, że:

  • Zakłócenie elektromagnetyczne nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem
  • Posiada poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, których można się spodziewać w zamierzonym celu, co pozwala mu działać bez niedopuszczalnego pogorszenia jego stanu

 

Załącznik 1 do dyrektywy o EMC określa następujące wymagania:

 

Wymagania dotyczące ochrony:

  • Ograniczenie emisji zakłóceń - Odpowiedni stopień odporności
  • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami  

 

Szczególne wymagania dla instalacji stacjonarnych:

  • Zainstalowana, zgodnie ze sztuką inżynierską 
  • Poszanowanie informacji na temat zamierzonego wykorzystania elementów
  • Przechowywanie dokumentu do wglądu przez osobę odpowiedzialną 

 

 

Więcej informacji 

Przewodnik po analizie ryzyka

W ramach nowej dyrektywy EMC producenci muszą również ocenić kompatybilność elektromagnetyczną aparatury na podstawie zjawisk elektromagnetycznych i upewnić się, czy wymagania dyrektywy są spełnione. Dowody kompatybilności elektromagnetycznej, opierające się na raportach z badań przeprowadzonych na testach EMC lub ocenie przez ekspertów, nie są już wystarczające.

 

Aby wykonać analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako pomoc w obsłudze urządzeń. 

 

 

Więcej informacji

Brak wymogu etykietowania

image

Sprzęt nie musi podlegać ocenie zgodności, jeżeli jest wprowadzany do obrotu wyłącznie w celu integracji w konkretnej instalacji stacjonarnej. Ponieważ szafy sterownicze są zasadniczo postrzegane jako elementy instalacji stałych, dla takich urządzeń nie jest wymagana oddzielna deklaracja zgodności UE i znak CE.

 

Ważne: muszą one jednak spełniać wymogi ochrony określone w dyrektywie, ponieważ organy nadzoru rynku mogą żądać dowodu zgodności, w szczególności w przypadku stwierdzenia oznak niezgodności lub w przypadku reklamacji.

Więcej informacji

Istotne zmiany prawne

Nowa dyrektywa EMC 2014/30/EC nie zawiera żadnych zmian technicznych w porównaniu z poprzednią dyrektywą EMC 2004/108 /EC, która wygasła w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw NLF, istotne zmiany odnoszą się do jasnej definicji podmiotu gospodarczego, oznakowania sprzętu i dokumentacji.

 

Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z wyposażeniem np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE).

 

 

Więcej informacji

EMC - Kompatybilność elektromagnetyczna dla SINAMICS
Przegląd techniczny

Bezpieczne planowanie

Po ”bezpiecznej stronie”, od samego początku

Wybierz najlepsze możliwe rozwiązanie z kompatybilnością elektromagnetyczną od samego początku. Skorzystaj z naszych porad i wskazówek, aby zapewnić poprawność konstrukcji szafy z wytycznymi EMC zgodnie z najnowszymi standardami i dyrektywami.

Dyrektywa EMC 2014/30/EU w praktyce Zapoznaj się z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
Zarejestruj się i pobierz