Tijd voor een update misschien?

Het lijkt erop, dat u een browser gebruikt die niet volledig wordt ondersteund. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan bij het gebruik en de weergave van de site. Download de nieuwste versie van een ondersteunde browser voor de beste ervaring van deze site.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800
2595 BL Den Haag
Nederland

Contact

Tel. +31 70 333 3333
Contact Divisies


Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Christian Kaeser
 

Raad van Bestuur
Hans J. Winters (CEO)
W.G. van der Poel (CFO)

 

Kamer van Koophandel
Den Haag nr 27015771


BTW nummer
NL-001781029B01

** For English version please scroll down **

 

Kennisgeving inzake data privacy bij Siemens

Status: 20.02.2018

De bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is voor Siemens van groot belang. Daarom verwerkt Siemens (zie voor meer informatie over de onderneming onderstaande “Bedrijfsinformatie”) persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving betreffende data privacy en data security.

 1. Verwerking van persoonsgegevens die verband houden met uw gebruik van onze websites, applicaties en online platforms

  Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond

  Als u gebruik maakt van websites, applicaties of online tools van Siemens (hierna aangeduid als het "Siemens online serviceaanbod") verwerkt Siemens mogelijk de volgende u betreffende persoonsgegevens:

  - Persoonsgegevens die u actief en vrijwillig verstrekt via het Siemens online serviceaanbod (bijv. bij registratie, als u contact met ons opneemt met een vraag, of bij deelname aan een enquête, enz.), waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie verstrekt in het kader van een verzoek om ondersteuning, het plaatsen van opmerkingen of berichten op een forum, enz.; en

  - Informatie die automatisch naar ons wordt verzonden door uw webbrowser of apparaat, zoals uw IP-adres, type apparaat, type browser, doorverwijzende site, door u bezochte sites, en de datum en het tijdstip van een afzonderlijk verzoek van een bezoeker.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  - Voor het verstrekken van diensten en functies van het Siemens online serviceaanbod en het beheren van uw gebruik van het Siemens online serviceaanbod. 
  - Voor het verifiëren van uw identiteit (als u geregistreerd bent bij het Siemens online serviceaanbod);
  - Voor het beantwoorden en afhandelen van uw specifieke verzoeken; en
  - Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor het handhaven van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, het vaststellen of instandhouden van een juridische vordering of verdediging, ter voorkoming van fraude of andere wederrechtelijke activiteiten, waaronder aanvallen op de IT-systemen van Siemens.

  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.  Tenzij u anders heeft aangegeven op het moment dat de gegevens werden verzameld, is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gelegen in het feit dat: 

  - U uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 6, lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
  - De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming); of
  - De verwerking overigens noodzakelijk is voor de efficiënte uitvoering of het beheer van uw gebruik van het Siemens online serviceaanbod (Artikel 6, lid 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);

  Cookies
  Wij zijn gerechtigd tot het gebruik van cookies binnen het Siemens online serviceaanbod. In ons Cookiebeleid vindt u informatie over het gebruik van cookies door Siemens (link invoegen). In het Cookiebeleid is ook beschreven hoe u cookies kunt blokkeren en bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies en de verwerking van gegevens die door cookies worden verzameld.

  Links naar andere websites
  Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op het Siemens online serviceaanbod en niet op andere websites of applicaties die door derden worden geëxploiteerd. Mogelijk bieden wij links aan naar andere websites en applicaties die naar onze mening voor u interessant kunnen zijn. Siemens is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van dergelijke andere websites of applicaties.

 2. Verwerking van persoonsgegevens in verband met uw zakelijke relatie met Siemens

  Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond

  In het kader van de zakelijke relatie met Siemens mag Siemens de volgende categorieën persoonsgegevens van huidige en toekomstige contactpersonen bij uw klanten, leveranciers, verkopers en partners (hierna elk afzonderlijk aangeduid als "zakenrelatie") verwerken:

  - Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, werkadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk mobiel telefoonnummer, zakelijk faxnummer en zakelijk e-mailadres;
  - Betalingsgegevens, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude, waaronder creditcard- en bankpasnummers, veiligheidscodes en overige verwante factureringsgegevens;
  - Overige informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een project of in het kader van een overeenkomst met Siemens of vrijwillig wordt verstrekt door de zakenrelatie, zoals persoonsgegevens die verband houden met geplaatste bestellingen, uitgevoerde betalingen, verzoeken en projectmijlpalen;
  - Persoonsgegevens afkomstig van openbaar beschikbare bronnen, databanken omtrent persoonlijke integriteit en kredietregistratiebureaus; en
  - Indien wettelijk vereist voor de controle of een zakenrelatie voldoet aan de wettelijke eisen: geboortedatum, ID-nummers, identiteitspassen en informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures waar een zakenrelatie in verwikkeld is.

  Siemens kan de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

  - Communiceren met zakenrelaties over producten, diensten en projecten van Siemens of zakenrelaties, bijv. door te reageren op vragen of verzoeken of door technische informatie over afgenomen producten aan u te verstrekken;
  - Plannen, uitvoeren en beheren van de relatie (op grond van een overeenkomst) met Handelpartners, bijv. door tenuitvoerlegging van transacties en bestellingen van producten en diensten, verwerking van betalingen, uitvoering van activiteiten in het kader van de boekhouding, financiële controle, facturering en betalingsontvangst, regelen van verzendingen en leveringen, mogelijk maken van reparaties en leveren van ondersteunende diensten;
  - Beheer en uitvoering van klantenonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, loterijen, wedstrijden en andere promotieactiviteiten of -evenementen;
  - Handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, voorkomen en opsporen van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten;
  - Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen (zoals archiveringsplicht), exportcontrole en douaneverplichtingen, verplichtingen betreffende de controle of een zakenrelatie voldoet aan wettelijke eisen (ter voorkoming van witteboordencriminaliteit of witwaspraktijken), en Siemens-beleidsprocedures of in de bedrijfstak geldende standaarden.
  - Het beslechten van geschillen, het ten uitvoer leggen van onze contractuele afspraken en voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Tenzij u anders heeft aangegeven op het moment dat de gegevens werden verzameld, is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gelegen in het feit dat:

  - U uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 6, lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
  - De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming); of
  - De verwerking overigens noodzakelijk is voor de efficiënte uitvoering of het beheer van onze zakelijke relatie met u (Artikel 6, lid 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);

 3. Doorgifte en verstrekking van persoonsgegevens

  Siemens kan persoonsgegevens doorgeven aan andere Siemens-ondernemingen of aan derden, maar uitsluitend indien en voor zover als een dergelijke doorgifte vereist is voor de bovengenoemde doeleinden.

  Indien wettelijk toegestaan, kan Siemens persoonsgegevens verstrekken aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten, indien dit noodzakelijk is voor naleving van wetgeving of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  Siemens maakt gebruik van dienstverleners (zogenoemde gegevensverwerkers), zoals hosting- of IT-onderhouddienstverleners, die uitsluitend handelen in opdracht van Siemens en contractueel verplicht zijn te handelen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Ontvangers van persoonsgegevens bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("derde landen"), waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgt als in het land van de betreffende persoon.

  In dergelijke gevallen neemt Siemens maatregelen om op andere wijze passende en geschikte waarborgen in te bouwen ter bescherming van persoonsgegevens.

  - We delen persoonsgegevens uitsluitend met Siemens-ondernemingen in derde landen, als zij de bindende bedrijfsvoorschriften van Siemens ("Siemens Binding Corporate Rules" / "BCR") ter bescherming van persoonsgegevens hebben geïmplementeerd. Meer informatie over de Siemens BCR vindt u hier.

  - We geven uw gegevens uitsluitend door aan externe ontvangers in derde landen indien de desbetreffende ontvanger (i) de EU-standaardcontractbepalingen met Siemens is aangegaan, (ii) de Binding Corporate Rules in zijn organisatie heeft geïmplementeerd, of (iii) – in het geval van ontvangers in de VS – de ontvanger gecertificeerd is op grond van het Privacy Shield. Betrokkenen mogen verzoeken om nadere informatie en om kopieën van de waarborgen; hiertoe kunnen zij contact opnemen met Siemens.

  Persoonsgegevens die door u worden gepubliceerd binnen het Siemens online serviceaanbod (bijv. in chat rooms of op forums) zijn mogelijke wereldwijd toegankelijk voor andere geregistreerde gebruikers van het desbetreffende Siemens online serviceaanbod.

 4. Bewaarperioden

  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het moment dat de persoonsgegevens zijn verzameld (bijv. door middel van een door u bevestigd toestemmingsformulier) wissen wij persoonsgegevens, indien bewaring van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, en wij niet meer wettelijk verplicht zijn tot verdere bewaring van persoonsgegevens (bijv. op grond van belasting- of handelswetgeving)

 5. Recht op intrekken van toestemming

  In het geval u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens door Siemens, mag u op elk moment deze toestemming met toekomstige werking intrekken, dat wil zeggen als u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet. In het geval de toestemming is ingetrokken, mag Siemens de persoonsgegevens uitsluitend verder verwerken, indien er een andere rechtsgrond voor verwerking is. 

 6. Recht op toegang tot en rectificatie of wissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking, recht op bezwaar tegen verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u - mits aan de betreffende wettelijke voorwaarden is voldaan - mogelijk recht om:

  - Van Siemens bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, toegang tot deze persoonsgegevens te verkrijgen;
  - Van Siemens rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
  - Van Siemens wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
  - Van Siemens beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
  - Te verlangen dat de persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt in een overdraagbaar formaat zijn opgesteld; en
  - Bezwaar te maken, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens.

 7. Contactpersoon voor data privacy

  De Siemens-organisatie inzake data privacy biedt ondersteuning betreffende alle vragen, opmerkingen, aandachtspunten of klachten die verband houden met bescherming van persoonsgegevens, of in het geval u bepaalde rechten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen. De Siemens-organisatie inzake bescherming van persoonsgegevens is bereikbaar via: dataprotection@siemens.com.

  De Siemens-organisatie inzake data privacy zal zich altijd tot het uiterste inspannen om door u ingebrachte vragen of klachten af te handelen. Naast het contacteren van de Siemens-organisatie inzake data privacy kunt u uw vraag of klacht te allen tijde ook voorleggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

English
 

Siemens Data Privacy Policy

Status: 20.02.2018


Protecting the security and privacy of your personal data is important to Siemens. Therefore, Siemens (for further company details, please see the “Corporate Information” below) processes personal data in compliance with applicable laws on data protection and data security.

 1. Processing of personal data related to your use of our websites, applications and online platforms

  Categories of personal data processed, purpose of the processing and legal basis

  When visiting Siemens’ websites, applications or online tools (each a “Siemens Online Offering”), Siemens may process the following personal data about you:

  - Personal data that you actively and voluntarily provide via the Siemens Online Offering (e.g., when registering, contacting us with your inquiries or participating in surveys, etc.), including name, e-mail address, telephone number, information submitted as part of a support request, comments or forum posts, etc.; and

  - Information that is automatically sent to us by your web browser or device, such as your IP-address, device type, browser type, referring site, sites accessed during your visit, the date and time of each visitor request.

  We process your personal data for the following purposes:

  - To provide the Siemens Online Offering’s services and functions and to administer your use of the Siemens Online Offering;
  - To verify your identity (if you registered to Siemens Online Offering);
  - To answer and fulfill your specific requests; and
  - As reasonably necessary to enforce the applicable terms of use, to establish or preserve a legal claim or defense, to prevent fraud or other illegal activities, including attacks on Siemens’ information technology systems.

  The processing of your personal data is necessary to meet the aforementioned purposes. Unless indicated otherwise at the time of collection, our legal basis for the processing of the personal data is that:

  - You have given your explicit consent to the processing of your personal data (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation);
  - Processing is necessary for the performance of a contractual relationship with you (Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation); or
  - Processing is otherwise necessary for the efficient performance or management of your use of the Siemens Online Offerings (Article 6 (1) (f) General Data Protection Regulation).

  Cookies
  We may use cookies within Siemens Online Offerings. You can find information on Siemens’ use of cookies in our Cookie Policy (insert link). The Cookie Policy also provides information on how to block and object to the use of cookies and the processing of data collected by cookies.

  Links to other websites
  This Privacy Policy applies only to Siemens Online Offerings and not to other websites or applications operated by third parties. We may provide links to other websites and applications which we believe may be of interest to you. Siemens is not responsible for the privacy practices of such other websites or applications.

 2. Processing of personal data related to your business relationship with Siemens

  Categories of personal data processed, purpose of the processing and legal basis

  In the context of the business relationship with Siemens, Siemens may process the following categories of personal data of current and future contact persons at our customers, suppliers, vendors and partners (each a “Business Partner”):

  - Contact information, such as full name, work address, work telephone number, work mobile phone number, work fax number and work email address;
  - Payment data, such as data necessary for processing payments and fraud prevention, including credit/debit card numbers, security code numbers and other related billing information;
  - Further information necessarily processed in a project or contractual relationship with Siemens or voluntarily provided by the Business Partner, such as personal data relating to orders placed, payments made, requests, and project milestones;
  - Personal data collected from publicly available resources, integrity data bases and credit agencies; and
  - If legally required for Business Partner compliance screenings: date of birth, ID numbers, identity cards and information about relevant and significant litigation or other legal proceedings against Business Partners.

  Siemens may process the personal data for the following purposes:

  - Communicating with Business Partners about products, services and projects of Siemens or Business Partners, e.g. by responding to inquiries or requests or providing you with technical information about purchased products;
  - Planning, performing and managing the (contractual) relationship with Business Partners; e.g. by performing transactions and orders of products or services, processing payments, performing accounting, auditing, billing and collection activities, arranging shipments and deliveries, facilitating repairs and providing support services;
  - Administrating and performing customer surveys, marketing campaigns, market analysis, sweepstakes, contests, or other promotional activities or events;
  - Maintaining and protecting the security of our products, services and websites, preventing and detecting security threats, fraud or other criminal or malicious activities;
  - Ensuring compliance with legal obligations (such as record keeping obligations), export control and customs, Business Partner compliance screening obligations (to prevent white-collar or money laundering crimes), and Siemens policies or industry standards; and
  - Solving disputes, enforce our contractual agreements and to establish, exercise or defend legal claims.

  The processing of personal data is necessary to meet the aforementioned purposes. Unless indicated otherwise at the time of collection, our legal basis for the processing of the personal data is that:

  - You have given your explicit consent to the processing of your personal data (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation);
  - Processing is necessary for the performance of the contractual relationship with you (Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation); or
  - Processing is otherwise necessary for the efficient performance or management of our business relationship with you (Article 6 (1) (f) General Data Protection Regulation).

 3. Transfer and disclosure of personal data

  Siemens may transfer personal data to other Siemens companies or third parties, but only if and to the extent such transfer is required for the purposes mentioned above.

  If legally permitted to do so, Siemens may transfer personal data to courts, law enforcement authorities, regulators or attorneys if necessary to comply with the law or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

  Siemens commissions service providers (so-called data processors), such as hosting or IT maintenance service providers, which only act upon instructions of Siemens and are contractually bound to act in compliance with applicable data protection law.

  Recipients of personal data may possibly be located in countries outside of the European Economic Area (“third countries”), in which applicable laws do not offer the same level of data protection as the laws of the respective individual’s home country.

  In such cases, Siemens takes measures to implement appropriate and suitable safeguards for the protection of personal data by other means.

  - We share personal data with Siemens companies in third countries only if they have implemented the Siemens Binding Corporate Rules („BCR“) for the protection of personal data. Further information about the Siemens BCR can be found here.

  - We transfer personal data to external recipients in third countries only in case the respective recipient (i) entered into EU Standard Contractual Clausus with Siemens, (ii) implemented Binding Corporate Rules in its organization or (iii) – in case of US recipients – the recipient is certified under the Privacy Shield. Affected individuals may request further information and copies of the safeguards by contacting Siemens.

  Personal data published by you on Siemens Online Offerings (such as chat rooms or forums) may be globally accessible to other registered user of the respective Siemens Online Offering.

 4. Retention Periods

  Unless explicitly indicated otherwise at the time of collecting personal data (e.g. by a consent form accepted by you), we erase personal data if the retention of the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed and no statutory retention obligations under applicable law (such as tax or commercial law) require us to further retain personal data.

 5. Right to withdraw consent

  In case you declared your consent for the processing of certain personal data by Siemens, you have the right to withdraw the consent at any time with future effect, i.e. the withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal. In case consent is withdrawn, Siemens may only further process the personal data where there is another legal ground for the processing. 

 6. Right of access to and rectification or erasure of personal data, restriction of processing, right to object to processing and right to data portability

  Under applicable data protection law you may – provided that the relevant legal requirements  are met – have the right to:

  - Obtain from Siemens confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and where that is the case, access to the personal data;
  - Obtain from Siemens the rectification of inaccurate personal data concerning you;
  - Obtain from Siemens the erasure of your personal data;
  - Obtain from Siemens restriction of processing regarding your personal data;
  - Data portability concerning personal data, which you actively provided; and
  - Object, on grounds relating to your particular situation, to processing of personal data concerning you.

 7. Contactpersoon voor data privacy

  The Siemens Data Protection Organization provides support with any data privacy related questions, comments, concerns or complaints or in case you wish to exercise any of your data privacy related rights. The Siemens Data Privacy Organization may be contacted at: dataprotection@siemens.com.

  The Siemens Data Privacy Organization will always use best efforts to address and settle any requests or complaints you bring to its attention. Besides contacting the Siemens Data Privacy Organization, you always have the right to approach the competent data protection authority with your request or complaint.

Downloads

** For English version please scroll down **


Siemens Cookie Policy

Status: 21.02.2017

Deze cookie policy is van toepassing op websites van Siemens Nederland N.V.

 
Wanneer u Siemens-websites bezoekt, wordt er op uw computer informatie met behulp van een zogenaamde "cookie" opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om via uw browser bepaalde instellingen en data op te slaan. Cookies maken het ons bijvoorbeeld mogelijk, een website aan uw interesses aan te passen of uw password op te slaan, zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Siemens vraagt uw toestemming voor het gebruik van sommige cookies. Indien u geen toestemming verleent, plaatsen we alleen de cookies die strikt noodzakelijk zijn om de communicatie met u mogelijk te maken en voor het leveren van door u verzochte diensten. U kunt ook het gebruik van deze cookies geheel voorkomen, door uw browserinstellingen aan te passen. Een korte instructie daaromtrent vindt u verderop. Wees u er wel van bewust, dat bepaalde functies van onze websites zonder de strikt noodzakelijke cookies mogelijk niet meer (of niet meer helemaal correct) werken.
 
Soorten cookies
Afhankelijk van hun functie en het doel waarvoor ze dienen, kunnen onze cookies in vijf categorieën worden ingedeeld: strikt noodzakelijke cookies, social media cookies, analytics cookies, functionele cookies en marketing cookies.
 
Strik noodzakelijke cookies
Deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat u op de websites van Siemens kunt navigeren en de basisfuncties van de website kunt gebruiken, zoals de uitgifte van anonieme sessie-ID’s voor het bundelen van meerdere bijeenhorende verzoeken aan een server.

Social media plug-ins en embedded media
Op onze website(s) zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op ondere andere social media als Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter. Via deze buttons worden er mogelijk cookies geplaatst op uw computer. Deze worden ook toegepast bij uw gebruik van siemens.nl. Ook kan het zijn dat we content van andere sites, zoals YouTube of Vimeo, in onze website integreren (“embedding”). Leest u de privacyverklaring van FacebookLinkedInGoogle+TwitterYouTube en Vimeo over hun manier van het verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

Analytics-cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop onze websites worden gebruikt, bijvoorbeeld de gebruikte internet-browser en het betreffende besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde verblijfstijd en de opgeroepen pagina’s. Siemens zal nooit een poging doen om deze informatie te koppelen aan een persoon. De informatie die met behulp van de cookies wordt verzameld, is geaggregeerd. Analytics-cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van een website en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren.

Functionele cookies
stellen een website in staat om informatie op te slaan die de gebruiker al heeft ingevoerd (zoals gebruiker-ID, taalkeuze, of de locatie van de gebruiker), teneinde de gebruiker betere, gepersonaliseerde functies te kunnen bieden. Functionele cookies worden ook gebruikt om aangevraagde functies uit te voeren, zoals het afspelen van video's. Ook worden ze toegepast als de gebruiker besluit om een bepaalde functie (bijv. webanalyse) te blokkeren of uit te schakelen - de zogenaamde "opt-out cookies".

Cookies voor marketing-doeleinden
worden gebruikt om relevantere content aan gebruikers aan te bieden, gebaseerd op hun specifieke interesses. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een advertentie te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te beheren. Deze cookies registreren of gebruikers een website wel of niet hebben bezocht, en welke content is gebruikt. Deze informatie kan mogelijk worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld adverteerders. Deze cookies zijn vaak gekoppeld aan de functies van websites van derden. U kunt het gebruik van dergelijke cookies blokkeren door een opt-out cookie te creëren (zie hieronder "Cookies beheren").

Cookies beheren:
Let op: Niet alle hieronder genoemde cookies worden noodzakelijkerwijs gebruikt, als u onze website bezoekt vanaf een mobiel apparaat.

Adobe Analytics
We maken voor onze website gebruik van Adobe Analytics, om de website voortdurend te verbeteren en/of fouten te herkennen. Adobe Analytics slaat diverse soorten data zonder naam op en analyseert deze, waaronder de bezochte website inclusief metadata, de naar Siemens verwijzende internetpagina’s, het tijdstip van het bezoek en de gebruikte browser. Meer informatie over Adobe Analytics vind u hier.

Klik hier om een data-aggregatie en -analyse door Adobe Analytics van uw bezoek aan deze website te blokkeren. U plaatst daarmee een zogenaamde “exclusion cookie” in uw browser. Deze stelt Adobe Analytics technisch in staat, uw voorkeur blijvend te herkennen. Als u de exclusion cookie wist of van computer of webbrowser wisselt, moet u de blokkering opnieuw instellen. 

Google Analytics
We maken voor onze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt statistieken over uw gebruik van onze website, zodat we in staat zijn om te onderzoeken welke delen van de website het meest gebruikt worden. Met deze information kunnen we de website gebruiksvriendelijker maken.
Klik hier om informatieverzameling via Google Analytics voor uw browser uit te zetten.

Adobe Target
Wij maken gebruik van Adobe Target, om gebruikers content te kunnen aanbieden die speciaal op hun surfgedrag op onze website is toegespitst. Zie hier voor meer informatie over Adobe Target.
Klik hier om een data-aggregatie en -analyse door Adobe Target van uw bezoek aan deze website te blokkeren.

Xaxis
Wij staan de firma Xaxis toe via onze websites cookies voor gebruiksgebaseerde online advertenties te plaatsen. Met behulp van het analyseren van uw surfgedrag op onze website is het mogelijk om voor u relevante advertenties te plaatsen op websites van derden.

Hoe kan ik cookies deactiveren in de browser?
Hieronder vindt u een links, waar u gedetailleerde informatie vindt om cookies te deactiveren in de meest gebruikte internet browsers.
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari


Vragen
Mocht u over onze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen hebben, klik dan op "Contact" en stuur ons uw vragen en suggesties. Deze Cookie Policy wordt van tijd tot tijd aangepast. De datum van de laatste update vindt u aan het begin van deze pagina.

 


English

Siemens Cookie Policy

This Cookie Policy applies to the present website of Siemens Netherlands N.V.

Status: 21.02.2017
 
When you visit Siemens websites, information is stored on your terminal device in the form of a "cookie." Cookies are small files that are stored on your terminal device and save certain settings and data to exchange with our websites via your browser.
 

For example, cookies enable us to tailor a website to better match your interests or to store your password so that you do not have to re-enter it every time. As a general rule, we never collect personal data via cookies, unless you have given us your express permission to do so.
 

If you do not want us to recognize your terminal device, please configure your Internet browser to erase all cookies from your device, to block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored. You will find brief instructions on how to do this below.
 

Please note that certain functions of our website may no longer work, or not correctly, without cookies.
 
Types of cookies
Cookies can be assigned to five categories, depending on their function and intended purpose: absolutely necessary cookies, Social Media cookies, performance cookies, functional cookies, and cookies for marketing purposes.

Absolutely necessary cookies

are needed for you to navigate within Siemens websites and operate basic website functions, such as the issuance of anonymous Session IDs for bundling several related queries to a server.

Social media plug-ins and embedded media
Our website(s) includes buttons for promoting (‘like’) or sharing (‘tweet’) web pages, including on social media such as Facebook, LinkedIn, Google+ and Twitter. Use of these buttons may result in the storage of cookies on your computer. They will also be applied when you use siemens.nl. We may also embed content from other sites, such as YouTube or Vimeo, in our website. In this respect, please read the privacy statement of Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, YouTube and Vimeo to learn about their policy for processing and storing personal data.

Performance cookies
collect information on the usage of our websites, including for example the Internet browsers and operating systems used, the domain name of the website which you previously visited, the number of visits, average duration of visit, and pages called up.

These cookies do not store any information that would make it possible to personally identify the user. The information collected with the aid of these cookies is aggregated and is therefore anonymous. Performance cookies serve the purpose of improving the user friendliness of a website and therefore enhancing the user’s experience. You can block the use of such cookies by creating an exclusion cookie (see “managing cookies” below).

Functional cookies

enable a website to store information the user has already entered (such as user ID, language selection, or the user’s location), in order to offer improved, personalized functions to the user. Functional cookies are also used to enable requested functions such as playing videos and to make a user’s decision to block or disable a certain function (e.g. web analysis) - “opt-out cookies”.

Cookies for marketing purposes

are used to offer more relevant content to users, based on their specific interests. They are also used to limit the display frequency of an ad and to measure and control the effectiveness of advertising campaigns. They register whether users have visited a website or not, and which contents were used. This information may possibly also be shared with third parties, such as advertisers, for example. These cookies are often linked to the functions of third-party websites. You can block the use of such cookies by creating an opt-out cookie (see “Managing cookies” below).


Oracle Marketing Cloud (Eloqua, Clang)
If you provided us with your consent to do so we may be collecting and analyzing data resulting from your visits to our websites. To revoke your consent, please click here. Click here to view your current status and change your choice concerning this data collection.  


 
Managing cookies:
Please note: Not all of the cookies mentioned below will necessarily be used when you browse our website using a mobile terminal device
 
Performance cookies: Adobe Analytics
We use Adobe Analytics on our website for the purpose of constantly improving the website and/or detecting errors. For this purpose, Adobe Analytics anonymously stores and analyzes various kinds of data, including the visited website and the website’s metadata, websites that link to Siemens, the time of the visit, and the browser used.
 

Please click here to prevent Adobe Analytics from aggregating and analyzing the data collected from your visit to this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe Analytics to permanently recognize your preference.
 

If you delete this exclusion cookie or if you change your computer or web browser, you will need to create the exclusion cookie again.


Cookies for marketing purposes

Google Analytics
We use Google Analytics for our website. Google Analytics collects statistical data about how you use our website, so that we can find out which sections of the website are used most. This information helps us to make the website more user-friendly.
To deactivate the collection of information via Google Analytics, please click here.

Adobe Target
Wij use Adobe Target to be able to offer users content that is specifically targeted to their use of our website. Here you can find more information about Adobe Target.
Please click here to block Adobe Target aggregating and analysing data of your visit to this website.

Xaxis
We allow Xaxis to place cookies for use-based online ads via our websites. Analysing how you use our website makes it possible to place ads that are relevant to you on third-party websites.


How can I deactivate cookies?
In the following you will find a summary of links that provide detailed information on the deactivation of cookies in commonly used browsers.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

If you have any further questions about our Cookie Policy, please click on “Contact” to send us your questions and suggestions.
 

This Cookie Policy is updated from time to time. You will find the date of the latest update at the top of this page.

 

 

 

** For English version please scroll down **

 

1. Toepassingsgebied

    1.1. Alle gebruik van deze door Siemens Aktiengesellschaft en/of aan haar gelieerde ondernemingen (hieronder aangeduid als "Siemens") aangeboden website (hieronder aangeduid als "Siemens-website") is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bijv. als het gaat om de aankoop van producten en diensten.  Door in te loggen op, of indien inloggen niet is vereist, door het bezoeken en het gebruiken van de Siemens-website, worden deze Gebruiksvoorwaarden geaccepteerd.

    1.2. In het geval van online aanbiedingen die gericht zijn op ondernemingen of publieke instellingen geldt dat dergelijke ondernemingen of instellingen vertegenwoordigd worden door de Gebruiker, en moeten zij ervan uitgaan dat de Gebruiker over de benodigde kennis beschikt en dienovereenkomstig handelt.

    1.3. Indien de Gebruiker deze Siemens-website gebruikt als zakelijke klant, oftewel als deze niet handelt voor doeleinden die buiten zijn handelsterrein, bedrijfsactiviteiten of beroep vallen, of de website gebruikt als administratieve klant, is § 312i, par. 1, zin 1, nr. 1 - 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

 

2. Dienstverlening

    2.1. Deze Siemens-website bevat specifieke informatie en software, alsmede – al naargelang het geval – verwante documentatie, bedoeld om te bekijken of te downloaden.

    2.2. Siemens kan te allen tijde de exploitatie van de Siemens-website geheel of gedeeltelijk staken. Vanwege de aard van het internet en computersystemen kan Siemens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het continu beschikbaar zijn van de Siemens-website.

 

3. Registratie en wachtwoord

    3.1. Sommige pagina's van de Siemens-website worden mogelijk beschermd door een wachtwoord. In het belang van de veiligheid en beveiliging van de zakelijke transacties hebben uitsluitend geregistreerde Gebruikers toegang tot genoemde pagina's. Siemens behoudt zich het recht voor om de registratie van bepaalde Gebruikers te weigeren. In het bijzonder behoudt Siemens zich het recht voor om bepaalde websites, die voorheen vrij toegankelijk waren, te onderwerpen aan een registratieplicht. Siemens mag te allen tijde en zonder opgave van redenen de Gebruiker het recht op toegang tot het met wachtwoord beschermde deel ontzeggen, door zijn Gebruikersgegevens (zie onderstaande definitie) te blokkeren, met name indien de Gebruiker

    - valse gegevens gebruikt bij de registratie;

    - inbreuk pleegt op deze Gebruiksvoorwaarden of zijn zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van Gebruikersgegevens niet nakomt;

    - bij het toegang verkrijgen tot of gebruiken van de Siemens-website inbreuk pleegt op enige toepasselijke wetgeving; of

    - de Siemens-website langere tijd niet heeft gebruikt.

    3.2. Voor de registratie dient de Gebruiker correcte informatie te verstrekken, en indien dergelijke informatie in de loop van de tijd wijzigt, deze informatie te actualiseren (voor zover mogelijk: online) zonder onnodige vertraging. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat zijn aan Siemens verstrekte e-mailadres te allen tijde actueel is en dat hij via dat adres bereikbaar is.

    3.3. Na registratie ontvangt de Gebruiker een toegangscode, bestaande uit een Gebruikers-ID en een wachtwoord ("Gebruikersgegevens"). Bij het eerste bezoek dient de Gebruiker het van Siemens ontvangen wachtwoord direct te wijzigen in een wachtwoord dat alleen bij de Gebruiker bekend is. Op basis van de Gebruikersgegevens kan de Gebruiker zijn gegevens bekijken of wijzigen, of indien van toepassing, zijn toestemming voor gegevensverwerking intrekken.

    3.4. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle transacties en overige activiteiten die op grond van zijn Gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Aan het einde van elke online sessie dient de Gebruiker uit te loggen op de met wachtwoord beschermde websites. Indien en voor zover de Gebruiker kennis neemt van het feit dat derden misbruik maken van zijn Gebruikersgegevens dient de Gebruiker Siemens hiervan onverwijld schriftelijk, of al naargelang het geval, via e-mail, op de hoogte te stellen.

    3.5. Na ontvangst van de in artikel 3.4 bedoelde kennisgeving zal Siemens de toegang tot het met wachtwoord beschermde deel van de Siemens-website voor het gebruik met dergelijke Gebruikersgegevens blokkeren. De Gebruiker verkrijgt pas weer toegang nadat de Gebruiker een aanvraag hiertoe bij Siemens heeft ingediend of nadat hij zich opnieuw heeft geregistreerd.

    3.6. De Gebruiker mag te allen tijde schriftelijk om beëindiging van zijn registratie verzoeken, met dien verstande dat de wissing geen inbreuk betekent op de behoorlijke nakoming van verbintenissen uit een overeenkomst. In dergelijk geval verwijdert Siemens alle Gebruikersgegevens en overige opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker, zodra dergelijke gegevens niet langer nodig zijn.

 

4. Recht op gebruik van informatie, software en documentatie

    4.1. Het gebruik van enige informatie, software en documentatie die op of via deze Siemens-website beschikbaar wordt gesteld is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, of in geval van het actualiseren van informatie, software of documentatie, onderworpen aan de toepasselijke licentievoorwaarden zoals eerder overeengekomen met Siemens. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld betreffende software-downloads, prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden.

    4.2. Siemens verleent de Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, die niet in sublicentie mag worden gegeven, voor het gebruik van de informatie, software en documentatie die op of via de Siemens-website aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, in de mate die is overeengekomen, of bij gebrek van een dergelijke overeenkomst, in de mate zoals Siemens deze bij de beschikbaarstelling heeft beoogd.

    4.3. Software wordt kosteloos in objectcode beschikbaar gesteld. De Gebruiker heeft geen recht op verkrijging van de broncode. Dit geldt niet voor een broncode die verband houdt met open source software, waarvan, in geval van overdracht van open source software, de licentievoorwaarden voorrang hebben boven deze Gebruiksvoorwaarden en waarvan de voorwaarden vereisen dat de broncode beschikbaar wordt gesteld. In een dergelijk geval dient Siemens de broncode beschikbaar te stellen tegen vergoeding van de hiervoor gemaakte kosten.

    4.4. Informatie, software en documentatie mag niet, op welk moment dan ook, door de Gebruiker aan derden worden gedistribueerd, worden verhuurd, of op andere wijze beschikbaar worden gesteld. Tenzij dit op grond van dwingende wetgeving is toegestaan, mag de Gebruiker de software of documentatie niet wijzigen, noch de software of enig deel daarvan demonteren, decompileren, scheiden of er reverse engineering op toepassen. De Gebruiker mag slechts één reservekopie van de software maken, indien dit noodzakelijk is om verder gebruik in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden zeker te stellen.

    4.5. De informatie, software en documentatie zijn beschermd op grond van het auteursrecht, internationale auteursrechtelijke verdragen, alsmede andere wetgeving en conventies betreffende intellectueel eigendom. De Gebruiker dient dergelijke wetgeving na te leven en dient zich in het bijzonder te onthouden van het wijzigen, verbergen of verwijderen van alfanumerieke code, merktekens of copyrightverklaringen, ongeacht of dit de informatie, de software, de documentatie of kopieën daarvan betreft.

    4.6. Bovenstaande laat §§ 69a et seq. van de Duitse Wet betreffende het Auteursrecht onverlet.

 

5. Intellectueel eigendom

    5.1. Niettegenstaande de in § 4 van deze Gebruiksvoorwaarden genoemde bijzondere bepalingen mogen informatie, merknamen en overige inhoud van de Siemens-website niet worden gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens.

    5.2. Behoudens de uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden verleende gebruiksrechten en andere rechten worden geen andere rechten verleend aan de Gebruiker, noch ook wordt enige verplichting geïmpliceerd die het verlenen van verdere rechten vereist. Alle octrooirechten en -licenties zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

    5.3. Siemens mag kosteloos de ideeën of voorstellen die door een Gebruiker op de Siemens-websites zijn opgeslagen, gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering en verkoop van haar producten.

 

6. Verplichtingen van de Gebruiker

    6.1. Bij het bezoeken of gebruiken van de Siemens-website mag de Gebruiker niet

    - andere personen, met name minderjarigen, schade berokkenen of inbreuk plegen op hun persoonlijke rechten;

    - door de wijze van gebruik inbreuk plegen op de openbare zedelijkheid;

    - inbreuk plegen op een recht van intellectuele eigendom of een ander eigendomsrecht;

    - inhoud die een virus bevat, een zogenoemd Trojan Horse, of enig ander programma dat tot beschadiging van gegevens kan leiden, uploaden;

    - hyperlinks of inhoud waarvoor de Gebruiker geen rechten heeft, doorgeven, opslaan of uploaden, in het bijzonder in gevallen waarbij dergelijke hyperlinks of inhoud een inbreuk op een geheimshoudingsplicht vormen of onrechtmatig zijn; of

    - reclame of ongewenste e-mails (zogenoemde "spam") of onjuiste waarschuwingen over virussen, defecten of gelijksoortig materiaal verspreiden. Ook mag de Gebruiker anderen niet uitnodigen tot of verzoeken om deelname aan een loterij, sneeuwbalsysteem, kettingbrief, piramidespel of vergelijkbare activiteit.

    6.2. Siemens mag de Gebruiker te allen tijde de toegang tot de Siemens-website ontzeggen, in het bijzonder indien de Gebruiker een verplichting op grond van deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

 

7. Hyperlinks

De Siemens-website bevat mogelijk hyperlinks naar webpagina's van derden. Siemens is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's, doet hier geen uitspraken over, en geeft niet haar goedkeuring aan dergelijke webpagina's of de inhoud daarvan, als ware die van Siemens zelf, aangezien Siemens geen zeggenschap heeft over de informatie op dergelijke webpagina's en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar wordt verstrekt. Het gebruik van dergelijke webpagina's is volledig voor het risico van de Gebruiker.

 

8. Aansprakelijkheid voor ondeugdelijke titel of kwaliteit

    8.1. Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos beschikbaar wordt gesteld, is alle aansprakelijkheid voor een ondeugdelijke kwaliteit of rechtstitel van de informatie, software en documentatie uitgesloten, met name wat betreft de juistheid of de foutloosheid, het vrij zijn van vorderingen of rechten van derden, of de volledigheid en/of geschiktheid voor het beoogde doel, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van kwade opzet of bedrog.

    8.2. De informatie op de Siemens-website bevat mogelijk specificaties of algemene beschrijvingen die verband houden met de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten, die in sommige gevallen niet beschikbaar zijn (bijv. als gevolg van productwijzigingen). De vereiste prestaties van het product dienen derhalve elke keer bij aankoop wederzijds te worden overeengekomen.

 

9. Overige aansprakelijkheid en virussen

    9.1. De aansprakelijkheid van Siemens voor ondeugdelijke kwaliteit of titel dient te worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van § 8 van deze Gebruiksvoorwaarden. Alle overige aansprakelijkheid van Siemens is uitgesloten, tenzij deze op grond van wetgeving is vereist, bijv. op grond van de wet op productaansprakelijkheid, of in gevallen van opzet, grove schuld, persoonlijk letsel of overlijden, het niet voldoen aan gegarandeerde eigenschappen, het opzettelijk verzwijgen van een gebrek, of in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit een overeenkomst. De schadevergoeding in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit een overeenkomst is beperkt tot de overeenkomst-eigen en voorzienbare schade, mits er geen sprake is van opzet of grove schuld.

    9.2. Hoewel Siemens alle inspanningen levert om de Siemens-website vrij van virussen te houden, kan Siemens geen garantie geven dat deze virusvrij is. De Gebruiker dient, voor zijn eigen bescherming, de noodzakelijke en passende beveiligingsmaatregelen te treffen en gebruik te maken van een virusscanner, alvorens informatie, software of documentatie te downloaden.

    9.3. §§ 9.1 en 9.2 strekken niet tot enige wijziging van de bewijslast ten nadele van de Gebruiker.

 

10. Naleving van exportcontroleregels

    10.1. Indien de Gebruiker door Siemens verstrekte informatie, software en documentatie overdraagt aan een derde, dient de Gebruiker all toepasselijke nationale en internationale regelgeving op het gebied van exportcontrole en wederuitvoer na te leven. In alle gevallen van dergelijke overdracht dient de Gebruiker de regelgeving op het gebied van exportcontrole en wederuitvoer van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Europese Unie en van de Verenigde Staten van Amerika na te leven.

    10.2. Voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde dient de Gebruiker in het bijzonder, aan de hand van passende maatregelen, te controleren en te garanderen dat:

    - Door een dergelijke overdracht of door verstrekking van andere economische middelen in verband met door Siemens verstrekte informatie, software en documentatie geen inbreuk wordt gepleegd op een embargo dat is ingesteld door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties, met inachtneming van geldende binnenlandse handelsbeperkingen en verboden om beperkingen te omzeilen;

    - Dergelijke door Siemens verstrekte informatie, software en documentatie niet bestemd is voor gebruik dat verband houdt met militaire goederen, nucleaire technologie of wapens, indien en voor zover voor dergelijk gebruik een verbod of vergunning geldt, tenzij de vereiste vergunning is verkregen;

    - De regels van alle toepasselijke lijsten met gesanctioneerde partijen van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel met daarin genoemde (rechts)personen en organisaties in acht worden genomen.

    10.3. Indien de Gebruiker verplicht is om de autoriteiten of Siemens in staat te stellen om exportcontroles uit te voeren, dient de Gebruiker op verzoek van Siemens laatstgenoemde onmiddellijk te voorzien van alle informatie over de betreffende eindgebruiker, bestemming en het beoogde gebruik van door Siemens verstrekte informatie, software en documentatie, alsmede alle beperkende maatregelen die van kracht zijn in het kader van exportcontrole.

    10.4. De Gebruiker vrijwaart Siemens tegen elke mogelijke vordering, procedure, gerechtelijk proces, boete, schade, kosten en vorderingen tot schadeloosstelling die ontstaan uit of verband houden met enige niet-naleving van exportcontroleregels door de Gebruiker, en de Gebruiker zal alle hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Siemens vergoeden, tenzij dergelijke niet-naleving niet toerekenbaar is aan de Gebruiker. Deze bepaling strekt niet tot een wijziging van de bewijslast.

    10.5. De verplichting voor Siemens tot nakoming van een overeenkomst geldt op voorwaarde dat nakoming niet wordt verhinderd door enige belemmeringen die voortvloeien uit binnenlandse of internationale handels- en douanevereisten of enige embargo's of andere sancties.

 

11. Bescherming van persoonsgegevens

Bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker van de Siemens-website dient Siemens de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, alsmede de Privacy Policy voor gebruik van Siemens-websites, welke bereikbaar is via de hyperlink op de Siemens-website en/of op www.siemens.com

 

12. Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechter, toepasselijk recht

    12.1. Elke aanvullende overeenkomst dient schriftelijk te worden opgesteld.

    12.2. De bevoegde rechter is de rechtbank van München, indien de Gebruiker een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch).

    12.3. De afzonderlijke pagina's van de Siemens-website worden geëxploiteerd en beheerd door Siemens Aktiengesellschaft en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. De pagina's voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in het land waar de verantwoordelijke onderneming officieel gevestigd is. Siemens beweert op geen enkele wijze dat informatie, software en/of documentatie op de Siemens-website passend is of beschikbaar is om te bekijken of te downloaden op locaties buiten een dergelijk land. Indien Gebruikers toegang tot een Siemens-website van buiten een dergelijk land verkrijgen, zijn deze Gebruikers zelf geheel verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Het is niet toegestaan toegang te verkrijgen tot informatie, software en/of documentatie op een Siemens-website vanuit landen waar dergelijke inhoud onrechtmatig is. In dit geval en indien de Gebruiker zaken wil doen met Siemens, dient de Gebruiker contact op te nemen met de Siemens-vertegenwoordiger voor dat betreffende land.

    12.4. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Duits recht van toepassing en alle geschillen betreffende of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden of het onderwerp daarvan zullen worden beslecht volgens Duits recht, zulks met uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“CISG”) van 11 april 1980 is uitgesloten.

 

 

 

English

1. Scope

    1.1. Any use of this web site provided by Siemens Aktiengesellschaft and/or its affiliates ("Siemens"), "Siemens Web Site", is subject to these Terms of Use. These Terms of Use may be amended, modified or replaced by other terms and conditions, e.g . for the purchase of products and services. With log-in, or where a log-in is not required, in accessing or using the Siemens Web Site these Terms of Use are accepted in their then current version.
    1.2. In the case of Web offers aimed at companies or public enterprises, such companies or enterprises are represented by the user and must assume that the user has appropriate knowledge and acts accordingly.
    1.3. If the User uses this Siemens Web Site as business customer, i.e. that it is not acting for purposes which are outside its trade, business or profession, or as administration customer, § 312i para. 1 sentence 1 no. 1 - 3 of the German Civil Code does not apply.

2. Services
    2.1. This Siemens Web Site contains specific information and software, as well as - as the case may be - related documentation, for viewing or downloading.
    2.2. Siemens may stop the operation of the Siemens Web Site in full or in part at any time. Due to the nature of the internet and computer systems, Siemens cannot accept any liability for the continuous availability of the Siemens Web Site.

3. Registration, Password

    3.1. Some pages of the Siemens Web Site may be password protected. In the interest of safety and security of the business transactions, only registered Users may access said pages. Siemens reserves the right to deny registration to any User. Siemens particularly reserves the right to determine certain sites, which were previously freely accessible, subject to registration. Siemens is entitled, at any time and without obligation to give reasons, to deny the User the right to access the password-protected area by blocking its User Data (as defined below), in particular if the User
    - uses false data for the purpose of registration;
    - violates these Terms of Use or neglects its duty of care with regard to User Data;
    - violates any applicable laws in the access to or use of the Siemens Web Site; or
    - did not use the Siemens Web Site for a longer period.
    3.2. For registration the User shall give accurate information and, where such information changes over time, update such information (to the extent possible: online) without undue delay. The User shall ensure that its e-mail address, as supplied to Siemens, is current at all times and an address at which the User can be contacted.
    3.3. Upon registration the User will be provided with an access code, comprising a User ID and a password ("User Data"). On first access the User shall promptly change the password received from Siemens into a password known only to the User. The User Data allows the User to view or change its data or, as applicable, to withdraw its consent to data processing.
    3.4. The User shall ensure that User Data is not accessible by third parties and is liable for all transactions and other activities carried out under its User Data. At the end of each online session, the User shall log-off from the password protected websites. If and to the extent the User becomes aware that third parties are misusing its User Data the User shall notify Siemens thereof without undue delay in writing, or, as the case may be, by e-mail.
    3.5. After receipt of the notice under paragraph 3.4, Siemens will deny access to the password-protected area under such User Data. Access by the User will only be possible again upon the User's application to Siemens or upon new registration.
    3.6. The User may at any time request termination of its registration in writing, provided that the deletion will not violate the proper performance of contractual relationships. In such event Siemens will remove all user data and other stored personally identifiable data of the User as soon as these data are no longer needed.

4. Rights of Use to Information, Software and Documentation
    4.1. The use of any information, software and documentation made available on or via this Siemens Web Site is subject to these Terms of Use or, in case of updating information, software or documentation, subject to the applicable license terms previously agreed to with Siemens. Separately agreed to license terms, for example software downloads, shall prevail over these Terms of Use.
    4.2. Siemens grants User a non-exclusive and non-transferable license, which may not be sublicensed, to use the information, software and documentation made available to the User on or via the Siemens Web Site to the extent agreed, or in the event of no such agreement to the extent of the purpose intended by Siemens in making same available.
    4.3. Software shall be made available at no expense in object code. There shall be no right for the source code to be made available. This shall not apply to source code related to open source software, which license conditions take priority over these Terms of Use in the case of transfer of open source software and which conditions require the making available of the source code. In such case Siemens shall make the source code available in return for the payment of costs.
    4.4. Information, software and documentation may not be distributed by the User to any third party at any time nor may it be rented or in any other way made available. Unless such is allowed by mandatory law, the User shall not modify the software or documentation nor shall it disassemble, reverse engineer or decompile the software or separate any part thereof. The User may make one backup copy of the software where necessary to secure further use in accordance with these Terms of Use.
    4.5. The information, software and documentation are protected by copyright laws as well as international copyright treaties as well as other laws and conventions related to intellectual property. The User shall observe such laws and in particular shall not modify, conceal or remove any alphanumeric code, marks or copyright notices neither from the information nor from the software or documentation, or any copies thereof.
    4.6. §§ 69a et seq. of the German Copyright Law shall not be affected hereby.

5. Intellectual Property
    5.1. Notwithstanding the particular provisions in § 4 of these Terms of Use, information, brand names and other contents of the Siemens Web Site may not be changed, copied, reproduced, sold, rented, used, supplemented or otherwise used in any other way without the prior written permission of Siemens.
    5.2. Except for the rights of use and other rights expressly granted herein, no other rights are granted to the User nor shall any obligation be implied requiring the grant of further rights. Any and all patent rights and licenses are expressly excluded.
    5.3. Siemens may, without charge, use any ideas or proposals stored by a User on the Siemens Web Sites for the development, improvement and sale of its products.

6. Duties of the User
    6.1. In accessing or using the Siemens Web Site the User shall not
    - harm other persons, in particular minors, or infringe their personal rights;
    - breach public morality in its manner of use;
    - violate any intellectual property right or any other proprietary right;
    - upload any contents containing a virus, so-called Trojan Horse, or any other program that could damage data;
    - transmit, store or upload hyperlinks or contents to which the User is not entitled, in particular in cases where such hyperlinks or contents are in breach of confidentiality obligations or unlawful; or
    - distribute advertising or unsolicited e-mails (so-called "spam") or inaccurate warnings of viruses, defects or similar material and the User shall not solicit or request the participation in any lottery, snowball system, chain letter, pyramid game or similar activity.
    6.2. Siemens may deny access to the Siemens Web Site at any time, in particular if the User breaches any obligation arising from these Terms of Use.

7. Hyperlinks
The Siemens Web Site may contain hyperlinks to the web pages of third parties. Siemens shall have no liability for the contents of such web pages and does not make representations about or endorse such web pages or their contents as its own, as Siemens does not control the information on such web pages and is not responsible for the contents and information given thereon. The use of such web pages shall be at the sole risk of the User.

8. Liability for defects of title or quality
    8.1. Insofar as any information, software or documentation is made available at no cost, any liability for defects as to quality or title of the information, software and documentation especially in relation to the correctness or absence of defects or the absence of claims or third party rights or in relation to completeness and/or fitness for purpose are excluded except for cases involving willful misconduct or fraud.
    8.2. The information on the Siemens Web Site may contain specifications or general descriptions related to the technical possibilities of individual products which may not be available in certain cases (e.g. due to product changes). The required performance of the product shall therefore be mutually agreed in each case at the time of purchase.

9. Other Liability, Viruses

    9.1. The liability of Siemens for defects in relation to quality and title shall be determined in accordance with the provisions of § 8 of these Terms of Use. Any further liability of Siemens is excluded unless required by law, e.g. under the Act on Product Liability or in cases of willful misconduct, gross negligence, personal injury or death, failure to meet guaranteed characteristics, fraudulent concealment of a defect or in case of breach of fundamental contractual obligations. The damages in case of breach of fundamental contractual obligations is limited to the contract-typical, foreseeable damage if there is no willful misconduct or gross negligence.
    9.2. Although Siemens makes every endeavor to keep the Siemens Web Site free from viruses, Siemens cannot make any guarantee that it is virus-free. The User shall, for its own protection, take the necessary steps to ensure appropriate security measures and shall utilize a virus scanner before downloading any information, software or documentation.
    9.3. §§ 9.1 and 9.2 do not intend nor imply any changes to the burden of proof to the User's disadvantage.

10. Compliance with Export Control Regulations
    10.1. If the User transfers information, software and documentation provided by Siemens to a third party, the User shall comply with all applicable national and international (re-) export control regulations. In any event of such transfer the User shall comply with the (re-) export control regulations of the Federal Republic of Germany, of the European Union and of the United States of America.
    10.2. Prior to any such transfer to a third party the User shall in particular check and guarantee by appropriate measures that
    - There will be no infringement of an embargo imposed by the European Union, by the United States of America and/ or by the United Nations by such transfer or by provision of other economic resources in connection with information, software and documentation provided by Siemens, also considering the limitations of domestic business and prohibitions of by-passing those embargos;
    - Such information, software and documentation provided by Siemens are not intended for use in connection with armaments, nuclear technology or weapons, if and to the extent such use is subject to prohibition or authorization, unless required authorization is provided;
    - The regulations of all applicable Sanctioned Party Lists of the European Union and the United States of America concerning the trading with entities, persons and organizations listed therein are considered.
    10.3. If required to enable authorities or Siemens to conduct export control checks, the User, upon request by Siemens, shall promptly provide Siemens with all information pertaining to the particular end-user, the particular destination and the particular intended use of information, software and documentation provided by Siemens, as well as any export control restrictions existing.
    10.4. The User shall indemnify and hold harmless Siemens from and against any claim, proceeding, action, fine, loss, cost and damages arising out of or relating to any noncompliance with export control regulations by the User, and the User shall compensate Siemens for all losses and expenses resulting thereof, unless such noncompliance was not caused by fault of the User. This provision does not imply a change in burden of proof.
    10.5. Siemens' obligation to fulfill an agreement is subject to the proviso that the fulfillment is not prevented by any impediments arising out of national and international foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.

11. Data Privacy Protection
For collection, use and processing of personally identifiable data of the User of the Siemens Web Site, Siemens shall comply with applicable laws on data privacy protection and the Siemens Web Site Data Protection Privacy Policy, which is available per hyperlink on the Siemens Web Site and/or on www.siemens.com.

12. Supplementary Agreements, Place of Jurisdiction, Applicable Law
    12.1. Any supplementary agreement requires the written form.
    12.2. The place of jurisdiction shall be Munich if the User is a merchant in terms of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch).
    12.3. The individual pages of the Siemens Web Site are operated and administered by Siemens Aktiengesellschaft and/or its affiliates. The pages comply with the law applicable in the country where the responsible company has its business residence. Siemens makes no representation that information, software and/or documentation on the Siemens Web Site are appropriate or available for viewing or downloading at locations outside such country. If Users access Siemens Web Site from outside such country, they are exclusively responsible for compliance with all applicable local laws. Access to Siemens Web Site's information, software and/or documentation from countries where such content is unlawful is prohibited. In this case and where User seeks to do business with Siemens, the User should contact the Siemens representative for the particular country for country specific business.
    12.4. These Terms of Use shall be governed by - and all disputes relating to or in connection with these Terms of Use or their subject matter shall be resolved in accordance with - the laws of Germany, to the exclusion of its conflict of laws rules. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) of 11 April 1980 is excluded.

Siemens issues digital certificates ("Certificates", also known as "Digital IDs") to its employees and agents, to its known business partners and to Siemens web sites in accordance with its „Siemens Issuing CA“.
 

Certification Authority ("CA") contact information

Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/


Certificate Policy / Certification Practice Statement (“CP/CPS”)

 
CA and repository, licenses, confidentiality and audit
The Siemens PKI is classified as critical IT infrastructure of the company and was audited and certified in accordance with ETSI TS 102042 V2.4.1.


Limited warranty and disclaimer / Limitation of liability
Included in Siemens Certifcate Policy (CP)

 

CA Certificates
Siemens has made the Siemens CA(s) Certificates available for downloading. Please find an overview of the structure and different CA Certificates in Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

 

OCSP Responder

A special OCSP Responder is operated to provide an interface for a qualified validity check of certificates within the Siemens PKI. The OCSP responder return a signed response signifying that the certificate specified in the request is good, revoked, unknown or unauthorized. If it cannot process the request, it returns an error code. Requests for certificate which are not provided by one of the Siemens CA’s will by rejected as “unknown”.

The system can be accessed from Intranet and Internet via the URL
ocsp.pki-services.siemens.com

 

Certificate Revocation Lists
Siemens has made the Certificate Revocation Lists (CRL(s)) below for Certificates issued by the Siemens Issuing CA(s) available for downloading.

 Download Certificate Revocation Lists

 

Certificate Test Site
The Siemens CA provides a certificate test site for all valid Issuing CAs under https://catestsite.siemens.com
 
Public Certificate Repository
Siemens operates a publicly accessible Certificate Repository. In the Certificate Repository the Certificates of the Siemens PKI are stored. The Certificate Repository is available on the Internet to enable the exchange of secure e-mails with Siemens.

The Certificate Repository offers an  Online Search for Siemens certificates. To retrieve Certificates directly from the Certificate Repository, it must be set up and configured as LDAP directory in the respective e-mail encryption program.


Access       Domain Name    IP-Address     Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter

Authentication with Siemens PKI

 
PGP certificates in the Certificate Repository:
The Certificate Repository also contains the Siemens PGP certificates. It can be used with all PGP clients supporting LDAP.

 

European Bridge CA
Siemens is a member of the European Bridge CA.

The European Bridge CA operates a virtual Directory Service. Certificates of participants from different companies can be called up via this Directory Service. For this the LDAP-queries of the Bridge-CA are forwarded to the repositories of the connected organizations. Also the Siemens PKI Certificate Repository can be called up via this service.

The European Bridge CA offers an online search for certificates. Here also all Siemens certificates can be found if the correct mail-address is provided.
To use the Bridge-CA Repository it must be set up and configured as an LDAP directory the respective e-mail encryption program:

Access    Domain Name    IP-Address    Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebca

 

 

 

Related Links