Vítězové 2017

Nechte se inspirovat nejnovějšími příběhy a pracemi výherců našeho významného ocenění, které vybírají největší kapacity vědeckého a technického světa.

image

Nejlepší disertační práce 2017

Mgr. Kateřina Holá, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí práce: prof. Radek Zbořil, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci

Název práce: Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

Disertační práce Kateřiny Holé se zabývá laděním vlastností grafenu a uhlíkových kvantových teček pomocí chemické funkcionalizace. Kateřina Holá svou prací do značné míry přispěla k objevu prvního 2D „organického“ magnetu založeného na funkcionalizovaném grafenu. Tento průlom drasticky mění názor vědecké komunity na udržitelnost magnetismu v nekovových materiálech. Významně také napomohla k řešení dlouhodobé výzvy v oblasti uhlíkových kvantových teček. Tyto tečky se využívají pro zobrazování buněk, nádorových tkání nebo ke sklízení energie pro technické aplikace, jako je štěpení vody, či pro solární články.

image

Nejlepší diplomová práce 2017

Mgr. Martin Gajarský z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí práce: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D., z Masarykovy univerzity, CEITEC

Název práce: Struktura krátkého telomerického přesahu z S. cerevisiae

Význam práce Martina Gajarského spočívá v objevu nového strukturního motivu DNA a poukázání na nové principy skládání sekvencí DNA. Svou povahou se jedná o multidisciplinární projekt, který vyžadoval zvládnutí pokročilých metod nukleární magnetické rezonanční (NMR) spektroskopie, počítačového modelovaní a biochemických metod pro přípravu, manipulaci a charakterizaci fragmentů nukleových kyselin. Výsledky práce Martina Gajarského byly přímo použity pro přípravu publikace, která byla zhruba čtyři měsíce po obhajobě zaslána k recenzi do prestižního časopisu Journal of the American Chemical Society. Ediční rada časopisu vybrala výše zmíněnou publikaci mezi pět nejdůležitějších prací daného čísla.

image

Nejlepší ženská absolventská práce 2017

Mgr. Kateřina Holá, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí práce: prof. Radek Zbořil, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci

Název práce: Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

Disertační práce Kateřiny Holé se zabývá laděním vlastností grafenu a uhlíkových kvantových teček pomocí chemické funkcionalizace. Kateřina Holá svou prací do značné míry přispěla k objevu prvního 2D „organického“ magnetu založeného na funkcionalizovaném grafenu. Tento průlom drasticky mění názor vědecké komunity na udržitelnost magnetismu v nekovových materiálech. Významně také napomohla k řešení dlouhodobé výzvy v oblasti uhlíkových kvantových teček. Tyto tečky se využívají pro zobrazování buněk, nádorových tkání nebo ke sklízení energie pro technické aplikace, jako je štěpení vody, či pro solární články.

image

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2017

prof. Jiří Čejka, DrSc., Mariya Shamzhy, Ph.D., Ing. Jan Přech, Ph.D., z Akademie věd ČR, Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D., Michal Mazur, Ph.D., Maksym Opanasenko, Ph.D., z Univerzity Karlovy

Název prráce: Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

Skupina Jiřího Čejky objevila a popsala v roce 2013 novou metodu přípravy zeolitů. Zeolity jsou původně přírodní minerály, které jsou dnes vyráběny synteticky. V současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory s rozsáhlým využitím při zpracování ropy, v petrochemii, přípravě speciálních chemikálií a ochraně životního prostředí. Zásadní význam objevu spočívá v navržení a potvrzení nového mechanismu syntézy zeolitů s řízenou velikostí pórů, což otevírá netušené možnosti při navrhování nových typů zeolitických katalyzátorů pro průmyslově významné procesy. Během let 2013–2017 se týmu podařilo objasnit mechanismus této syntézy a připravit celkem 10 nových typů zeolitů.

image

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2017

Mgr. Václav Navrátil, RNDr. Pavel Šácha, Ph.D., RNDr. Jiří Schimer, Ph.D., Mgr. Jitka Zemanová z Akademie věd ČR

Název práce: Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

Práce týmu Václava Navrátila se věnuje oblasti biomedicíny a farmacie. Tým vyvinul novou metodu pro in vitro diagnostiku a objevování inhibitorů enzymů, které se mohou stát základem nových léků s názvem DIANA (DNA-linked Inhibitor ANtibody Assay). Metoda DIANA detekuje enzymy v lidských vzorcích s mnohem vyšší citlivostí než současné postupy. Umožňuje detekci pouhých stovek molekul testovaného proteinu a současně je vhodná pro rychlé masivní testování potenciálních inhibitorů z velkých knihoven nízkomolekulárních sloučenin. Velké možnosti nové metody DIANA spočívají právě v jejím využití pro hledání a vývoj nových molekul, které budou sloužit jako základ vývoje nových léčiv.

image

Nejlepší pedagogický pracovník 2017

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., Západočeská Univerzita v Plzni

Profesor Zdeněk Vostracký je propagátorem komplexního inženýrského vzdělávání. Vyučoval celkem 50 let, nejdříve 25 let jako externí pedagog a od roku 1992 jako profesor na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl do roku 2004 rektorem. Studentům předává znalosti z odborné inženýrské praxe i manažerské praxe předsedy představenstva ve Škodě Plzeň. Přínosem jeho odborné činnosti je práce na sdružených úlohách elektrotechniky v oblasti vysokého napětí do 400 000 voltů: aplikace vysokoteplotního plazmatu, transsonické proudění ve vypínačích vvn – tepelné dynamické a stacionární jevy v přenosovém vedení. Přínosem v pedagogické činnosti je organizace studia formou projektově orientovaných programů s aktivní účastí studentů na „živých“ projektech – v cyklu od vědeckých úloh či projektování inženýrských děl až po realizaci, včetně hlediska společenských věd. Přednášel ve 13 zemích celého světa.

image

Ocenění za překonání překážek při studiu 2017

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, Masarykova univerzita

Tereza Pařilová dokázala díky své houževnatosti a přístupu překonat těžké komplikace spojené se svým chronickým onemocněním a dosáhla mimořádných výsledků – v magisterském oboru Informatika na Masarykově univerzitě v Brně jako jediná z tehdejších studentů absolvovala s červeným diplomem a získala cenu děkana za studijní výsledky. Navzdory zdravotním komplikacím dokázala úspěšně zvládnout obhajobu disertačních tezí a státní doktorskou zkoušku. V doktorském programu na Fakultě informatiky se věnuje vývoji asistivních technologií pro dyslektiky, ve druhém doktorském programu na Lékařské fakultě zkoumá vliv hudebního vzdělávání na kognitivní složku mozku. Se svým výzkumem asistivních technologií se prezentovala na mnoha významných mezinárodních konferencích v USA, Evropě i Asii a s dalšími dvěma studenty získala také první cenu na mezinárodní soutěži Code for a Cause.

Vítězové 2016

image

Nejlepší disertační práce 2016

Ing. Martin Ullrich, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Název práce: Příprava liposomů pro cílené vylučování reaktantů a aktivních látek

Martin Ullrich jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. mikročástice
schopné nést obsah uzavřený v malých kapslích, uvolnit jej na základě radiofrekvenčního signálu,
lokálně z něj vytvořit biologicky aktivní produkt a ten vyloučit do okolí.

image

Nejlepší diplomová práce 2016

Ing. Tomáš Pikálek, Vysoké učení technické v Brně

Název práce: Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

V laserové interferometrii je základním měřítkem délky vlnová délka laseru. Ta může být velmi přesně známa ve vakuu, ale protože většina interferometrických měření probíhá na vzduchu, je třeba pro dosažení vysoké přesnosti měření délky znát také index lomu tohoto prostředí. V rámci diplomové práce vyvinul Tomáš Pikálek novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu.

image

Nejlepší ženská absolventská práce 2016

Neda Neykova Ing., Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

Název práce: Nanosloupky ZnO pro tenkovrstvé křemíkové solární články s vysokou účinností

Disertační práce je věnována hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO (oxidu zinečnatého) s použitím ve fotovoltaice pro tenkovrstvé sluneční křemíkové články. Elektrické, optické a povrchové vlastnosti ZnO nanosloupků, které jsou rozhodující pro vysokou účinnost slunečních článků, byly zkoumány pomoci optické a fototermální spektroskopie.

image

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2016

Petr Šittner, RNDr, CSc a tým

Tým se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. Práce kolektivu mladých vědeckých pracovníků z Fyzikálního ústavu AVČR a Ústavu Termomechaniky AVČR vysvětluje mechanismus lokalizace deformace v tahově namáhaném superelastickém drátu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi. Tým dlouhodobě patří mezi přední pracoviště v oboru martenzitických transformací a slitin s tvarovou pamětí ve světě.

image

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2016

Bc. Marek Novák

Název práce: X.GLU - bezbateriový glukometr ve formátu kreditní karty

 

Marek Novák vyvinul miniaturní glukometr s možností bezbateriového provozu. Ten je navíc propojený se smartphonem pomocí NFC, kdy telefon slouží k zobrazování dat a interakci s uživatelem, zatímco samotné zařízení slouží pouze ke zpracování dat z biosenzoru. Fakt, že je smartphone nedílnou součástí zařízení, lze využít ke snadnému přenosu dat do cloudu, odkud k nim může mít, na rozdíl od dnešních řešení, přístup např. ošetřující lékař, matka diabetického dítěte apod. Díky svým malým rozměrům se snadno vejde ke smartphonu nebo do peněženky, neomezuje tedy uživatele tolik jako dnešní glukometry.

image

Nejlepší pedagogický pracovník 2016

Ing. Richard Hindls, CSc.

Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti, Vysoká škola ekonomická VŠE

 

Richard Hindls patří mezi nejrespektovanější pedagogy VŠE. Učí úctyhodných téměř 90 semestrů ve všech stupních studia. V anketách studentů patří tradičně k nejlépe hodnoceným. Založil několik nových studijních oborů vč. oborů meziuniverzitních, zasloužil se o výrazný nárůst studentských mobilit na VŠE, založil Středisko handicapovaných studentů VŠE pro integraci studentů s postižením. Jeho články, napsané s kolegy z VŠE a Matematicko-fyzikální fakulty UK, které analyzují formy výuky statistiky a didaktická rizika, jsou mezinárodně uznávané. Je členem International Association for Statistical Education jako národní koordinátor statistického vzdělávání. Je spoluautorem uznávaných statistických učebnic, které dnes tvoří páteř výuky statistiky na řadě fakult.

image

Ocenění za překonání překážek při studiu 2016

Bc. Roman Švec, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Roman Švec od počátku studia bakalářského oboru Dokumentace památek prokazoval nejen velké nadání, ale i nadšení. Zapojil do skupiny studentů, která spolupracovala na projektech Centra dokumentace a digitalitace kulturního dědictví FF UJEP. Průběh jeho studia přerušilo velmi závažné onemocnění, které ho zcela paralyzovalo. Navzdory tomu prokázal odvahu, vynaložil velké úsilí a byl nezlomný ve fázi rehabilitace, kdy se učil znovu hýbat, mluvit, překonal fázi, kdy se pohyboval na vozíku a nakonec se mu podařilo znovu nastoupit do studia. V krátké době úspěšně složil bakalářskou zkoušku, obhájil bakalářskou práci a od září 2016 byl přijat do magisterského studia. Od září 2016 pracuje v projektu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v rámci Národního památkového ústavu) Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, je členem terénního týmu, který realizuje plošný průzkum v oblasti Žatecka, Lounska a Úštěcka.

Vítězové 2015

Nejlepší disertační práce 2015

Ing. Pavel Kielkowski, Ph.D., prof. Ing.Michal Hocek, CSc., DSc. - Univerzita Karlova v Praze, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

Název práce: Nové funkcionalizované nukleové kyseliny pro aplikaci v chemické biologii

Nejlepší diplomová práce 2015

Ing. Vít Svoboda ; Mgr. Ondřej Votava, Ph.D. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Název práce: High resolution overtone spectroscopy of atmospherically relevant molecules

Nejlepší ženská absolventská práce 2015

Ing. Petra Peer, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název práce: Rheological Characterization of Polymer Solutions with Respect to Quality of Electrospinning Process

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2015

doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., RNDr. Václav Havel, Dr. Mirza Arfan Yawer - Masarykova univerzita

Název práve: Bambusurily: sloučeniny k detekci a transportu anorganických aniontů ve vodě

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2015

prof. Ing. Filip Železný, Ph.D., Ing.Ondřej Kuželka, Ph.D., Radomír Černoch, MSc., RNDr. JiříVyskočil, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

CyberCalc: software pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků

Nejlepší pedagogický pracovník 2015

prof. Ing. Michael Šebek,DrSc.

Vedoucí katedry řídicí techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Ocenění za překonání překážek při studiu 2015

Ing. Martin Kopeček, MEng

Univerzita Karlova v Praze

Vítězové 2014

Nejlepší disertační práce 2014

Ing. Augustovičová Lucie, Ph.D

Název práce: Quantum dynamics of small molecules

Nejlepší ženská disertační práce 2014

Ing. Augustovičová Lucie, Ph.D.

Název práce: Quantum dynamics of small molecules

Nejlepší diplomová práce 2014

Ing. Král Jan

Název práce: Měření rychlých proudových změn částicového svazku urychlovače LHC

Nejlepší ženská diplomová práce 2014

Ing. Havlíčková Naděje

Název práce: Řízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí LabVIEW

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2014

prof. Ing. Šimandl Miroslav, CSc.; Ing. Straka Ondřej, Ph.D., Ing.Punčochář Ivo, Ph.D., Ing. Duník Jindřich, Ph.D.

Název práce: Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2014

doc. RNDr. Prokop Zbyněk,Ph.D., Ing. Opluštil František, Mgr. Bidmanová Šárka, Ph.D., Mgr. Štěpánková Veronika, Ph.D., Yuji Nagata, Ph.D.

Název práce: Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas

Nejlepší pedagogický pracovník 2014

MUDr. Stanislav Štípek,DrSc.

1. lékařská fakulta, UK v Praze

Cena za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se společností Siemens

Ing. Gassmann Adam

Název práce: Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů

Vítězové 2013

Nejlepší disertační práce 2013

Ing. Ondřej Kučera, Ph.D.

Název práce: Cellural Nanoelectromechanics

Nejlepší diplomová práce 2013

Ing. Jiří Václavík

Název práce: Asymetric Transfer Hydrogenation of C="O" and C="N" Bonds Catalyzed by ((η6- arene)(diamine)) Complexes: A Multiaterial Study

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2013

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D., Mgr. Lukáš Chvátal; Ing. Petr Jákl, Ph.D., Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D., Mgr. Vítězslav Karásek, Ph.D., Mgr. Martin Šiler, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

Název práce: Experimentální demonstrace světelného „vlečného“ svazku a jeho využití k transportu, třídění a samouspořádávání mikroobjektů a mikrostruktur

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2013

prof. RNDr. Radim Chmelík,Ph.D., Ing. Tomáš Slabý, Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ing. Zbyněk Dostál, Ing. Martin Antoš, Ph.D., (Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně)

Název práce: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření

Nejlepší pedagogický pracovník 2013

RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Cena za nejlepšídiplomovou či disertační práci ve spolupráci se společností Siemens

Ing. Ondřej Sadílek

Název práce: Energetická zdrojová soustava pro studentský experimentální elektromobil

Vítězové 2012

Nejlepší disertační práce 2012

Karel Lemr, Univerzita Palackého Olomouc

Název práce: Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry

Nejlepší diplomová práce 2012

Ondřej Mikšík, VUT Brno

Název práce: Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2012

Aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex, Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha

Název práce: A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2012

Ondřej Číp, Zdeněk Buchta, Martin Čížek, Břetislav Mikel, Šimon Řeřucha, Václav Hucl, Tomáš Pikálek, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.Brno

Název práce: Metoda pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek

Nejlepší pedagogický pracovník 2012

Doc. MUDr. František Véle,CSc.

Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze

Cena za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se společností Siemens

David Lindr, Technická univerzita Liberec

Název práce: A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics