Vědci, teoretici, experimentátoři

Stojíte ve světě plném nových vědomostí? Experimentujete, pozorujete a zkoumáte? Zasloužili jste se o vývoj převratné technologické novinky? A jste přesvědčeni o tom, že by se o výsledcích vašeho bádání měla dozvědět širší veřejnost a že si zaslouží ocenění

Nezáleží na tom, jestli pracujete v komerční či akademické instituci, jestli se zabýváte automatizacemi, medicínou, IT, přírodními vědami nebo třeba kybernetikou, jestli jste vlk samotář, nebo sehraný kolektiv. Ty nejlepší práce v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu od nás obdrží 300 000 Kč!

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Pro přihlášení si připravte stručnou charakteristiku práce a její význam a přínos, doklady o jejím prvním zveřejnění, doložené citační ohlasy a samotnou práci v PDF.

 

Máte další otázky?

Možná už jsme na ně odpověděli. A pokud ne, neváhejte nám napsat

Jakou odměnu můžu získat?

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč
 

Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu
ženské vědecké práce
20 000 Kč

Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce (v případě umístění na 1. místě)
10 000 Kč
 

 

Do kdy je možné se přihlašovat?

Poslední den, kdy je možné podat přihlášku, je 25. 11. 2018.

Mám se hlásit do zvláštních ocenění?

Do kategorie Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce se nehlásíte. V této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce nebo Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Práce těchto žen pak budou zařazeny do hodnocení v rámci tohoto zvláštního ocenění.

Do kategorie Ocenění za překonání překážek musí být student nominován.


Do kategorie Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0 se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci zaškrtnutím pole v registračním formuláři. Tím potvrzuje, že jeho práce se konceptu Průmysl 4.0 věnuje.

Jelikož je tato kategorie v naší soutěži úplně nová, neradi bychom účastníky ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.

Jaká témata se týkají Průmyslu 4.0?

Témata týkající se Průmyslu 4.0 jsou například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence.

Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Komu je soutěž určena?

Studentům, autorům absolventských a vědeckých prací a pedagogům vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně medicíny).

Mohu se přihlásit, i když nejsem české národnosti?

Ano, podporujeme české vysoké školství, a pokud práce vznikla na české univerzitě, neváhejte se přihlásit.

V jakém jazyce musí být práce napsaná?

V angličtině, češtině nebo slovenštině.

 

Existuje nějaké omezení ohledně data vzniku práce?

U kategorií Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová práce

Lze přihlásit pouze práce obhájené v období mezi 1. 1. 2017 a 25. 11. 2018.

 

U výzkumných prací

První publikace výsledku (citační ohlas) nesmí být starší pěti let, musí tedy pocházet z doby od 1. 12. 2013 do data ukončení soutěže.

Mohu se přihlásit, i když už jsem se hlásil loni?

Ano, můžete, pokud práce splňuje termín obhajoby či publikace viz termíny výše.

Co když je práce pod schvalováním patentu?

Naše porota je složená z předních akademických osobností a všichni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.

Vítězové minulých ročníků Ceny Wernera von Siemense

Nechte se inspirovat příběhy a pracemi vítězů minulých ročníků.

image

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2017

prof. Jiří Čejka, DrSc., Mariya Shamzhy, Ph.D., Ing. Jan Přech, Ph.D., z Akademie věd ČR, Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D., Michal Mazur, Ph.D., Maksym Opanasenko, Ph.D., z Univerzity Karlovy

Název prráce: Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

Skupina Jiřího Čejky objevila a popsala v roce 2013 novou metodu přípravy zeolitů. Zeolity jsou původně přírodní minerály, které jsou dnes vyráběny synteticky. V současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory s rozsáhlým využitím při zpracování ropy, v petrochemii, přípravě speciálních chemikálií a ochraně životního prostředí. Zásadní význam objevu spočívá v navržení a potvrzení nového mechanismu syntézy zeolitů s řízenou velikostí pórů, což otevírá netušené možnosti při navrhování nových typů zeolitických katalyzátorů pro průmyslově významné procesy. Během let 2013–2017 se týmu podařilo objasnit mechanismus této syntézy a připravit celkem 10 nových typů zeolitů.

image

Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2017

Mgr. Václav Navrátil, RNDr. Pavel Šácha, Ph.D., RNDr. Jiří Schimer, Ph.D., Mgr. Jitka Zemanová z Akademie věd ČR

Název práce: Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

Práce týmu Václava Navrátila se věnuje oblasti biomedicíny a farmacie. Tým vyvinul novou metodu pro in vitro diagnostiku a objevování inhibitorů enzymů, které se mohou stát základem nových léků s názvem DIANA (DNA-linked Inhibitor ANtibody Assay). Metoda DIANA detekuje enzymy v lidských vzorcích s mnohem vyšší citlivostí než současné postupy. Umožňuje detekci pouhých stovek molekul testovaného proteinu a současně je vhodná pro rychlé masivní testování potenciálních inhibitorů z velkých knihoven nízkomolekulárních sloučenin. Velké možnosti nové metody DIANA spočívají právě v jejím využití pro hledání a vývoj nových molekul, které budou sloužit jako základ vývoje nových léčiv.

Video: rozhovory

Podívejte se na rozhovory s vítězi kategorie Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2017 a Nejvýznamnější výsledek vývoje nebo inovace 2017