Ti, kteří se nebojí dělat něco navíc

Nemuseli by. Ale přesto do svého výkonu vkládají více nadšení a osobitosti, více píle i odvahy než ostatní – ať už sedí za katedrou, nebo ve školní lavici. Na návrh rektorů a prorektorů proto oceňujeme pedagogy, kteří neberou své pedagogické působení jen jako práci, ale jako poslání a dokážou své studenty inspirovat. Nejlepší pedagogický pracovník od nás obdrží ocenění a rovných 100 000 Kč!

 

Ne všichni máme stejné podmínky pro studium a pro život. Speciální ocenění od nás proto získá také student, který navzdory svému zdravotnímu postižení či znevýhodnění dosáhl skvělých studijních či výzkumných výsledků. Adepty na toto ocenění může nominovat kterýkoli akademický pracovník univerzity a zajistit tak houževnatému studentovi prestižní ocenění
a 20 000 Kč. Nominováni mohou být jak studenti magisterských a doktorských, tak i bakalářských programů se zaměřením na technické obory.

Nejlepší pedagogický pracovník

Pro přihlášení si připravte základní informace, seznam publikací a krátké odůvodnění, proč bychom ocenění měli udělit právě navrhovanému pedagogovi. Navrhovat do této kategorie mohou rektoři a prorektoři univerzit. 

Ocenění za překonání překážek při studiu

Pro přihlášení si připravte základní informace o studentovi, jakých studijních úspěchů se mu podařilo dosáhnout a s jakými potížemi se při tom potýkal. 

Máte další otázky?

Možná už jsme na ně odpověděli. A pokud ne, neváhejte nám napsat

Jakou odměnu můžu získat?

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč

Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

1. místo – 50 000 Kč student  + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 00 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student  + 20 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

20 000 Kč

Zvláštní ocenění: Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu 
ženské vědecké práce
20 000 Kč

Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce (v případě umístění na 1. místě)
10 000 Kč

Do kdy je možné se přihlašovat?

Poslední den, kdy je možné podat přihlášku, je 25. 11. 2018.

Mám se hlásit do zvláštních ocenění?

Do kategorie Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce se nehlásíte. V této kategorii budou hodnoceny práce nebo projekty žen, které obsadí jedno ze tří oceněných míst v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce nebo Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Práce těchto žen pak budou zařazeny do hodnocení v rámci tohoto zvláštního ocenění.

Do kategorie Ocenění za překonání překážek musí být student nominován.


Do kategorie Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0 se student hlásí v rámci přihlášení do kategorií o Nejlepší diplomovou/disertační práci zaškrtnutím pole v registračním formuláři. Tím potvrzuje, že jeho práce se konceptu Průmysl 4.0 věnuje.

Jelikož je tato kategorie v naší soutěži úplně nová, neradi bychom účastníky ochudili o možnost vyhrát, i když se sami nepřihlásí. Proto budou nominováni automaticky dodatečně i ty práce, které komise shledá vhodnými pro posouzení i v této kategorii.

Jaká témata se týkají Průmyslu 4.0?

Témata týkající se Průmyslu 4.0 jsou například kyberneticko-fyzické systémy, systémová integrace, datová úložiště, analýza velkých dat, průmyslová komunikace a komunikační infrastruktura, aditivní výroba, rozšířená a virtuální realita, autonomní roboty nebo kybernetika a umělá inteligence.

Tato kategorie reflektuje současné potřeby vývoje společnosti v rámci čtvrté průmyslové revoluce.

Komu je soutěž určena?

Studentům, autorům absolventských a vědeckých prací a pedagogům vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně medicíny).

Mohu se přihlásit, i když nejsem české národnosti?

Ano, podporujeme české vysoké školství, a pokud práce vznikla na české univerzitě, neváhejte se přihlásit.

V jakém jazyce musí být práce napsaná?

V angličtině, češtině nebo slovenštině.

Existuje nějaké omezení ohledně data vzniku práce?

U kategorií Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová práce

Lze přihlásit pouze práce obhájené v období mezi 1. 1. 2017 a 25. 11. 2018.

 

U výzkumných prací

První publikace výsledku (citační ohlas) nesmí být starší pěti let, musí tedy pocházet z doby od 1. 12. 2013 do data ukončení soutěže.

Mohu se přihlásit, i když už jsem se hlásil loni?

Ano, můžete, pokud práce splňuje termín obhajoby či publikace viz termíny výše.

Co když je práce pod schvalováním patentu?

Naše porota je složená z předních akademických osobností a všichni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.

Vítězové minulých ročníků Ceny Wernera von Siemense

Nechte se inspirovat příběhy a pracemi vítězů minulých ročníků.

image

Nejlepší pedagogický pracovník 2017

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., Západočeská Univerzita v Plzni

Profesor Zdeněk Vostracký je propagátorem komplexního inženýrského vzdělávání. Vyučoval celkem 50 let, nejdříve 25 let jako externí pedagog a od roku 1992 jako profesor na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl do roku 2004 rektorem. Studentům předává znalosti z odborné inženýrské praxe i manažerské praxe předsedy představenstva ve Škodě Plzeň. Přínosem jeho odborné činnosti je práce na sdružených úlohách elektrotechniky v oblasti vysokého napětí do 400 000 voltů: aplikace vysokoteplotního plazmatu, transsonické proudění ve vypínačích vvn – tepelné dynamické a stacionární jevy v přenosovém vedení. Přínosem v pedagogické činnosti je organizace studia formou projektově orientovaných programů s aktivní účastí studentů na „živých“ projektech – v cyklu od vědeckých úloh či projektování inženýrských děl až po realizaci, včetně hlediska společenských věd. Přednášel ve 13 zemích celého světa.

image

Ocenění za překonání překážek při studiu 2017

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBAy Masarykova univerzita

Tereza Pařilová dokázala díky své houževnatosti a přístupu překonat těžké komplikace spojené se svým chronickým onemocněním a dosáhla mimořádných výsledků – v magisterském oboru Informatika na Masarykově univerzitě v Brně jako jediná z tehdejších studentů absolvovala s červeným diplomem a získala cenu děkana za studijní výsledky. Navzdory zdravotním komplikacím dokázala úspěšně zvládnout obhajobu disertačních tezí a státní doktorskou zkoušku. V doktorském programu na Fakultě informatiky se věnuje vývoji asistivních technologií pro dyslektiky, ve druhém doktorském programu na Lékařské fakultě zkoumá vliv hudebního vzdělávání na kognitivní složku mozku. Se svým výzkumem asistivních technologií se prezentovala na mnoha významných mezinárodních konferencích v USA, Evropě i Asii a s dalšími dvěma studenty získala také první cenu na mezinárodní soutěži Code for a Cause.