Contact us

紧凑型数控系统的引擎

SINUMERIK 828 数控系统凭借其特有的性能,树立了其在标准车铣机床的生产力标杆,以及针对自动化磨床功能应用的广泛支持。基于面板的紧凑型数控系统 SINUMERIK 828D BASIC、SINUMERIK 828D 和 SINUMERIK 828D ADVANCED 是满足价格敏感市场要求的解决方案。"
SINUMERIK 828 数控系统凭借其特有的性能,树立了其在标准车铣机床的生产力标杆,以及针对自动化磨床功能应用的广泛支持。基于面板的紧凑型数控系统 SINUMERIK 828D BASIC、SINUMERIK 828D 和 SINUMERIK 828D ADVANCED 是满足价格敏感市场要求的解决方案。"