Contact us

自动测量系统 Set CEM CERT

Set CEM CERT 是一种标准化和认证的模块化连续排放监测系统,适用于需要遵守欧洲法规的工厂(13.BImSchV, 17.BImSchV, 27.BImSchV, 30.BImSchV, 44.BImSchV,TA-Luft,IED 2010/75/EU 和 MCPD 2015/2193/EU)。创新的 CEMS 符合欧盟指令 EN 14956、EN 15267 和 EN 14181(QAL1/2/3,AST)的现行质量标准。
Set CEM CERT 是一种标准化和认证的模块化连续排放监测系统,适用于需要遵守欧洲法规的工厂(13.BImSchV, 17.BImSchV, 27.BImSchV, 30.BImSchV, 44.BImSchV,TA-Luft,IED 2010/75/EU 和 MCPD 2015/2193/EU)。创新的 CEMS 符合欧盟指令 EN 14956、EN 15267 和 EN 14181(QAL1/2/3,AST)的现行质量标准。