Contact us

Страст на две гуми

Димитър Йорданов, инженер продажби и Customer Service в бизнес звеното "Електрификация и автоматизация" на направление Интелигентна инфраструктура, разказва защо чувства колегите си като роднини, какъв продукт на Siemens пази на бюрото си и как един случаен бартер е променил свободното му време