Contact us

Всяка капка е важна по пътя към Вода 4.0

Дигиталните решения позволяват на операторите от сектора на водоснабдяването и пречистване на отпадъчни води да се адаптират към климатичните, демографските и структурните промени.