Contact us

По-ниск риск от пожари в гаражи с електромобили

Аспирационните детектори с ASA технология са специално разработени, за да се избегнат фалшиви сработвания на противопожарните аларми, различавайки дима от останалите смущаващи фактори, като прах и замърсяване на въздуха в гаражите.